Музыка для всех (старшая подготовительная группа)

музыкально- ритмичные движения: https://www.youtube.com/watch?v=aYUeeMKg2BE

слушанье: https://www.youtube.com/watch?v=d9w4MOvzoys

пение: https://www.youtube.com/watch?v=2-oK_fDypos

танец: https://www.youtube.com/watch?v=SvkeZALqGBE

игра: https://sch1195.mskobr.ru/videozanyatiya-dlya-doshkolnikov/31-ya-nedelya/starshaya-gruppa-5-6-let